img1Този сайт е създаден по инициатива на правителството на Република България, след проведени разговори с представители на посолства на други държави у нас. Изработен е и се администрира от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България. Целта му е да даде най-обща информация и насоки на чуждите граждани, относно процеса на придобиване и управление на недвижими имоти на територията на Република България. Тук може да откриете обща информация относно: Права на чуждите граждани за пребиваване на територията на страната и придобиване на недвижимо имущество, етапи при покупко-продажба на имот, данъци и такси, управление на имот, имотни измами, отговори на често задавани въпроси. За голяма част от темите са посочени и връзки към допълнителни външни източници на информация. Съдържанието на сайта е достъпно на български, английски и руски език. За съжаление, голяма част от външните препратки са достъпни само на български език.

Различните аспекти от дейността по придобиване и управление на имот се уреждат от десетки закони и други актове от българското законодателство (препратки към част от тях ще намерите на страниците на сайта). Поради този факт, сайтът не трябва да се разглежда като универсално средство, което да предоставя решение на цялото многообразие от възможни варианти, възникващи при придобиването и управлението на имоти, или като алтернатива за наемането на добър адвокат при разпоредителни действия с недвижими имоти.

В изграждането на съдържанието на сайта, със съвети, препоръки и материали, са взели участие представители на широк кръг институции, свързани с проблематиката, както и представители на посолства от страни, чиито граждани притежават имоти на територията на страната.